phòng chống bão số 12

100% CBGV tham gia phòng chống bão số 12, chuẩn bị tư trang vật dụng